Sikh community celebrates Guru Gobind Singh’s birth anniversary

Sikh community celebrates Guru Gobind Singh’s birth anniversary